Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na šestiletá gymnázia


Náplň kurzů


Matematika a český jazyk


Opakujeme a zároveň doplňujeme učivo ze ZŠ podle požadavků šestiletých gymnázií. Pravidelně zadáváme domácí úkoly, které ověří zvládnutí učiva. Kontrolujeme průběžně práci při hodinách krátkými prověrkami. Doporučujeme vhodnou literaturu k samostatnému studiu. Nedostatky v učivu vysvětlujeme individuálně.


Vedeme žáky systematicky ke zvládnutí přijímacích tesů formou cílených domácích úkolů a prověrkami testového charakteru v hodinách výuky.

Obsah učiva matematiky:


Celá čísla - početní operace s celými čísly, absolutní hodnota, znázornění čísel na číselné ose, ...
Př: Napište nejmenší šesticiferné číslo, v jehož zápisu se jedna číslice opakuje třikrát a ostatní tři jsou vzájemně různé.


Dělitelnost přirozených čísel - pravidla dělitelnosti, dělitel, společný dělitel, společný násobek, prvočísla, ...
Př: Děti na táboře se mohly postavit do řad po dvou, po třech i po čtyřech a vždycky vytvořily vyrovnaný útvar. Jaký byl nejmenší možný počet dětí na táboře?


Zlomky, racionální čísla - díly z celku, zlomky a desetinná čísla, převádění desetinných čísel na zlomky a opačně, porovnávání zlomků, početní operace se zlomky, ...
Př: Vypočítejte:
zlomky


Poměr, úměra, úměrnost - dělení v daném poměru, postupný poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, ...
Př: Tři chlapci si mezi sebou rozdělili 48 kuliček v poměru 1:3:4? Kolik kdo dostal?


Procenta - základní výpočty, slovní úlohy, ...
Př: Zboží stálo původně 1500 Kč. Pak bylo postupně dvakrát zdraženo, vždy o deset procent. Jaká je jeho konečná cena?


Úhly - vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé úhly, úhly v trojúhelnících, výpočty úhlů, ...
Př: Určete úhel a na obrázku:
trojuhelniky


Trojúhelníky - trojúhelník a jeho vlastnosti, podmínky na konstrukci trojúhelníku, postup konstrukce, ...
Př: Určete součet vnějších úhlů trojúhelníku.


Shodnosti - definice, přímá a nepřímá shodnost, věty o shodnosti trojúhelníků, souřadná soustava, ...
Př: Rozhodni, zda jsou dva trojúhelníky na obrázku shodné na základě zadaných údajů.
trojuhelniky


Mnohoúhelníky - obvody a obsahy mnohoúhelníků, ...
Př: Vypočítej obsah kosočtverce, jsou-li zadány délky jeho úhlopříček: 3 cm, 5 cm.


Objemy a povrchy těles - objem a povrch krychle, kvádru, hranolu, slovní úlohy, ...
Př: Kolik vody (v litrech) se vejde do nádoby tvaru kvádru o rozměrech 5 cm, 4 cm a 15 cm? Do jaké výše bude voda sahat, přelijeme-li ji do jiné nádoby tvaru kvádru o hranách podstavy 6 cm a 7 cm a výšce 20 cm?


Obsah učiva českého jazyka:


Základem výuky je práce s konkrétními texty, na nichž je studentům demonstrováno, co vše může přijímací zkouška obnášet.

Kurz není koncipován jako soustavný výklad látky 1. – 7. ročníku ZŠ, ale jeho cílem je soustředit se na to, s čím se uchazeči potýkají nebo co potřebují z jakéhokoliv důvodu vyložit, znovu vysvětlit či jen zopakovat.

Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení úloh doma, které jsou následně důkladně probrány v kurzu, nicméně materiály, jež v předstihu dostávají, jsou často pouze podkladem pro podrobnější rozbor. Student se setkává s různými formulacemi týchž zadání, aby obstál v přijímacích zkouškách na jakékoliv šestileté gymnázium. V hodinách si rovněž ujasňuje, čemu by měl při přípravě věnovat největší pozornost.

Většina účastníků bývá motivována stálou konfrontací s dalšími uchazeči, blížícími se zkouškami, ale také způsobem práce. Pracovní klima ve skupinkách je nicméně často velmi příjemné.


I. Mluvnice

1. Pravopis:
vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, psaní ú/u, skupiny písmen bě/bje, mě/mne…, předpony a předložky s/z, pravopisně problematické jevy při skloňování podstatných a přídavných jmen, psaní velkých písmen

2. Slovotvorba:
odvozování, skládání, přejímaní z cizích jazyku, kořen slova, předpony a přípony, koncovky, slova příbuzná, nadřazená, podřazená, slova citově zabarvená, synonyma, antonyma, homonyma

3. Tvarosloví:
slovní druhy, skloňování jmen (zejména podstatných, včetně skloňování nepravidelného), mluvnické kategorie sloves, druhy zájmen

4. Skladba:
věta jednoduchá, základní a rozvíjející větné členy, spojování vět v souvětí, druhy vedlejších vět, druhy vět podle postoje mluvčího, spojovací výrazy (spojky podřadicí, vztažná zájmena atd.)

5. Slovní zásoba:
obohacování slovní zásoby (viz slovotvorba), význam slov, jednoznačnost a mnohoznačnost, odborné názvy, archaismy

6. Vrstvy národního jazyka:
slova spisovná a nespisovná, nářečí

7. Porozumění textu:
rozlišování fakt a domněnek, tvrzení a mínění, pochopení významu sdělení

8. Práce se slovníky a encyklopediemi:
rozpoznání slovníkových hesel (a zkratek), základní orientace ( SSČ, PČP, Slovník cizích slov)


II. Literatura a sloh

1. Literární druhy a žánry:
rozlišování druhu a žánru, epika, lyrika, drama, literární útvary (základní – pověst, pohádka, bajka, balada)

2. Interpretace literárního díla:
pochopení textu (sdělení), charakteristika prostředí a postav, schopnost správně doplnit umělecký text, rozlišení reci postav a vypravěče

3. Umělecké prostředky:
schopnost rozpoznat (základní) umělecké prostředky (přímá řeč, rytmus a rým, personifikace, básnický obraz, básnické přirovnání, básnický přívlastek)

4. Základní slohové postupy a útvary (vyprávění, úvaha, popis a charakteristika, rozhovor, zpráva a oznámení, pozvánka, dopis apod.)

5. Všeobecný kulturní rozhled:
divadlo, knihovny, film, základní informace o významných spisovatelích, základní znalosti Prahy

Shrnutí: Procvičujeme znalosti odpovídající učivu 7. ročníku, zejména pak aplikaci těchto znalostí, jazykovou kreativitu, kulturní rozhled, logické uvažování, cit pro umělecký projev. (volně citováno podle požadavků k PZ na GJN)